Constat - Marketing and Social research

Moderní výzkum trhu

Proč realizovat marketingový výzkum?

Cílem každého podniku na trhu je maximalizovat svůj zisk. Ten zajistí jen úspěšný produkt s vysokými prodeji. Abychom mohli úspěšně prodávat, musíme znát trh a především svého spotřebitele. Jen ty informace, které přinášejí pravdivou reflexi reality, jsou cenné. Výzkum trhu umožňuje nejen úspěšné řízení marketingové činnosti, ale také objevování nových obchodních příležitostí, snižuje riziko v podnikání a pomáhá racionalizovat strategické rozhodování.

Co je marketingový výzkum?

Data o prodejích jsou cenná, ale ohlíží se do minulosti. Pro úspěch v dynamice dneška jsou zapotřebí data o budoucích, předvídatelných potřebách, motivech a postojích spotřebitelů.

 

Moderni_vyzkum_trhu

 

Co je předmětem marketingového výzkumu?

Výzkumem zkoumáme cílovou skupinu, produkt, cenu a její vnímání, distribuční kanály a komerční komunikaci.

  • U cílové skupiny nás zajímá kdo je spotřebitelem, jak se chová (znalost značek, preference značek, užívání, frekvence nákupu, výdaje za nákup značky a substituční značky), jaké jsou jeho požadavky a potřeby a jakým způsobem je uspokojuje a jaké má spotřebitel postoje (image značky, vnímání produktu, spokojenost s produktem a servisem, míra saturace potřeb a hodnocení užitných vlastností produktu).
  • U produktu zkoumáme odezvu u spotřebitele, tedy zda produkt uspokojuje potřeby a očekávání zákazníka (koncept test, brand positioning), jak je produkt užíván, jak je produkt vnímán cílovou skupinou (test preference značek) a zákaznickou loajalitu (retention test).
  • U ceny posuzujeme, zda produkt odpovídá cenové kategorii, ve které se nachází cílová skupina, jaká je citlivost ceny, jaké ceny má konkurence a zda-li máme relevantní důvody pro prémiovou či diskontní cenu.
  • U distribuce zkoumáme zda distribuční kanály umí a jsou schopny nabízet náš produkt a zda chce a může naše cílová skupina tento distribuční kanál k nákupu produktu používat.
  • U komunikace je cílem zjistit, jak co nejefektivněji komunikovat se stávajícími i potenciálními zákazníky. Tzn. jak zákazník vnímá obsah sdělení, dále zásah a jeho efektivitu cílové skupiny komunikačním sdělením a mediální chování cílové skupiny.

Jaké jsou metody marketingového výzkumu?

Výzkumné metody se dělí na kvantitativní a kvalitativní. Kvantitativní jsou založené na měření, zjišťují především kolik a v jak silném vztahu či zastoupení věci a jevy jsou. Kvalitativní jsou založené na psychologické analýze. Soustředí se na zodpovězení otázek proč a jakým způsobem někdo nebo něco funguje. Z povahy problému volíme metodu výzkumu.

V praxi tyto metody nepoužíváme odděleně, obvykle se dobře doplňují.

 


 

Spojte se s námi

Design by LEONTYN | Code by NEUTRAL